SZÓBELI MAGYAR NYELVTAN ÉRETTSÉGI TÉMAKÖREI
2021. június
Budapest VI. Kerületi Szinyei Merse Pál Gimnázium
12.A és 12.F osztály - Csekő Györgyi magyartanár


I./ KOMMUNIKÁCIÓ

1. A kommunikációs folyamat tényezői és funkciói, ezek összefüggései a kifejezésmóddal

2. Az emberi kommunikáció nem nyelvi formái

3. A tömegkommunikáció jellemzői, funkciói és megjelenési formái


II./ A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE

4. A nyelvtörténet forrásai: kézírásos és nyomtatott nyelvemlékek /TA, OMS,
Halotti beszéd és könyörgés részletesen !

5. A nyelvújítási mozgalom jelentősége és módszerei példák alapján


III./ EMBER ÉS NYELVHASZNÁLAT

6. A nyelvváltozatok rendszere / A társadalmi nyelvváltozatok jellemzői példákkal

7. Egynyelvű szótárak használata

8. A mai magyar nyelvművelés néhány alapkérdése (gyakran előforduló nyelvhelyességi hibák beszédben és írásban)


IV./ A NYELVI SZINTEK

9. A szóelemek (morfémák) szerepe a szóalak felépítésében

10. A hangkapcsolódási szabályosságok típusai és a helyesírás összefüggése

11. Az egyszerű és összetett mondatok felismerése, elemzése


V./ A SZÖVEG

12. A szóbeliség és az írásbeliség hatása a szövegformálásra

13. A szövegjelentés szintjei (denotatív, connotatív jelentés, intertextualitás, közhely, embléma, parafrázis, imitáció, paródia, mém, stb.)

14. A továbbtanuláshoz, illetve a munka világához szükséges szövegtípusok (Pl.: kérvény, panasz, névjegy, meghívó, önéletrajz, motivációs levél, pályázat, hivatalos levél, meghatalmazás stb.)


VI./ A RETORIKA ALAPJAI

15. Az élőbeszéd fajtái

16. Az érvelés beszédhelyzete és eszközei

17. A retorika, mint a meggyőzés művészete / beszéd, a közszereplés főbb nyelvi és viselkedésbeli kritériumai


VII./ STÍLUS ÉS JELENTÉS

18. Szóképek és alakzatok köznyelvi és szépirodalmi szövegekben: metafora, megszemélyesítés, szinesztézia, allegóriai, metonímia, szinekdoché, szimbólum stb.

19. Az állandósult nyelvi formák, szószerkezetek

20. A tudományos stílus kritériumai, stiláris kötöttségei (szavak, mondatok és a szöveg szintjén)


A FELELET ÉS ÉRTÉKELÉSE

Időtartama: középszinten 15 perc (10 percben az irodalomtétel, 5 percben a nyelvtantétel kifejtése történik)

Pontozása:

– Irodalom > tartalom: 25 pont

– Magyar nyelv > tartalom: 10 pont

– A felelet egészének nyelvi minősége: 15 pont